Leveringsvoorwaarden Sanoma Media Netherlands B.V.

tijdschrift3651. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van losse tijdschriften die worden uitgegeven door Sanoma Media Netherlands B.V. Capellalaan 65 te 2132 JL HOOFDDORP, Kamer van Koophandel nummer: 33.13.30.64 te Amsterdam BTW nummer: NL002706660B01, hierna ook te noemen "Sanoma", die worden afgesloten via de website www.tijdschrift365.nl of via een website van een van de tijdschriften van Sanoma. De afhandeling van bestellingen via de website vindt plaats door Todays B.V., Tasveld 14, 3417 XS Montfoort
1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst met Sanoma, deze voorwaarden te accepteren.
1.3 Sanoma garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 Sanoma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Bestelling

2.1 Losse nummers van een tijdschrift zijn te bestellen via de daartoe op de Website getroffen voorzieningen ("Bestellingen").
2.2 Indien Sanoma een bestelling aanvaardt, stuurt Sanoma de klant een bevestigingsbericht naar het door de klant op het bestelformulier opgegeven e-mailadres.
2.3 Sanoma heeft het recht om Bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4 Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is uitgesloten voor losse tijdschriften.

3. Prijzen

3.1 De prijzen en eventuele (verzend)kosten van de op de Website aangeboden tijdschriften en artikelen worden door Sanoma op de Website of via andere communicatie bekend gemaakt.
3.2
Tenzij anders op de Website aangegeven, kunnen eventuele kortingen of aanbiedingen niet met elkaar worden gecombineerd.
3.3 Alle door Sanoma gehanteerde prijzen en opgegeven kosten zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW.
3.4 Tijdschrift365 behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedere actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de atievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

4. Wijze van betaling

4.1 Het aankoopbedrag dient door middel van een iDEAL-betaling of een andere op de Website aangeboden wijze van betaling te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Bij niet-tijdige betaling, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het bedrag ook na aanmaning niet ontvangen is, is Sanoma gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van Sanoma vindt in Nederland plaats via PostNL en in het buitenland via DHL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de consument daarover contact opnemen met via het e-mailadres tijdschrift365@todaysco.nl of schriftelijk via tijdschrift365.nl, Tasveld 14, 3417 XS Montfoort.
5.2 Het overschrijden van een leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van enige overeenkomst of enige andere actie jegens Sanoma, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sanoma of haar bedrijfsleiding.

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om 
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Sanoma en de klant
ii) om een administratie bij te houden van alle klanten en
iii) om relevante aanbiedingen te doen van Sanoma.
Sanoma respecteert de privacy van haar klanten. Sanoma heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1433534.
De consument erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de consument gaat akkoord met het
 privacy- en cookiebeleid van Sanoma.


7. Artikelen

7.1 Via de Website kunnen artikelen besteld worden. Indien de geleverde artikelen niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de consument de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Sanoma raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk  of per e-mail  te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Sanoma het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
7.2 De consument heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de abonnee bij Sanoma heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De consument kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de klantenservice via
 tijdschrift365@todaysco.nl. De consument heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door Sanoma aldus is terugontvangen.

7.3 De consument ontvangt altijd bericht na een bestelling. Artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de consument daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Sanoma de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Sanoma de bestelling aan. 
7.4 Getracht wordt om de afbeeldingen van de artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Sanoma kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen
7.5 De aanbieding ten behoeve van een artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende artikel niet meer voorradig is, heeft de consument recht op een alternatief artikel dan wel restitutie van het aankoopbedrag, een en ander ter keuze van de klant.

 

8. Klachten

8.1 De klant dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Todays, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Bestellingen in opdracht van Sanoma. Todays zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de klant.


9. Aansprakelijkheid

Sanoma is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan Sanoma is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Sanoma komt. Sanoma is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door klant van enig door Sanoma geleverd artikel, tenzij Sanoma aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Sanoma gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Sanoma, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Sanoma, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Sanoma. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Sanoma. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Sanoma is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Sanoma de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de klant aan Sanoma is verschuldigd. De voorwaarden, waaronder prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.


10. Overige bepalingen

Op deze Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

 

Deze Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 19/09/2012. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.