Privacy Statement

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Inleiding
Welkom op 
tijdschrift365.nl. tijdschrift365.nl is een website van Sanoma Media Netherlands B.V. (hierna aangeduid als: "Sanoma Media"). Sanoma Media is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.
De informatie die Sanoma Media over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sanoma Media houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sanoma Media Netherlands B.V., p/a Tasveld 14, 3417 XS Montfoort. Via 
tijdschrift365@todaysco.nl kun je altijd contact opnemen met Sanoma Media.

Sanoma Media heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer 1433534. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op http://www.cbpweb.nl.


Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Sanoma Media niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal Sanoma Media-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Sanoma Media kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Sanoma Media bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Sanoma Media jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Sanoma Media gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer  verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Sanoma Media leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

Sanoma Media kan jouw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle dochtermaatschappijen van Sanoma Media Netherlands B.V. begrepen (waaronder Mood for Magazines B.V. en Sanoma Digital The Netherlands B.V.). Je gegevens kunnen door Sanoma Media worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Sanoma Media of haar groepsmaatschappijen. Dit doet Sanoma Media zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af kan stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kan je dit melden via tijdschrift365@todaysco.nl

Sanoma Media verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
b.om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
c.als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Sanoma Media, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
d.om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Sanoma Media op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Sanoma Media een profiel van je opstellen;
e.om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
f.om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
g.om te voldoen aan de op Sanoma Media rustende wet- en regelgeving.
Sanoma Media bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens
Zoals reeds eerder vermeld kan Sanoma Media persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Sanoma Media of haar groepsmaatschappijen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met Sanoma Media groepsmaatschappijen, kan je dit melden via
tijdschrift365@todaysco.nl.


Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Uitsluitend als jij Sanoma Media daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Sanoma Media je elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit Sanoma Media. De informatie en aanbiedingen van derden beoordeelt Sanoma Media ook altijd voordat deze door haar wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kun je een briefje sturen aan Sanoma Media Netherlands B.V., ter attentie van: Klantenservice, p/a Tasveld 14, 3417 XS Montfoort of een email aan  tijdschrift365@todaysco.nl.

Sanoma Media kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sanoma Media te garanderen. Tevens zal Sanoma Media persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Sanoma Media aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Sanoma Media kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging
Sanoma Media handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Sanoma Media wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Sanoma Media met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan:
 tijdschrift365@todaysco.nl of aan Sanoma Media Netherlands B.V., ter attentie van: Klantenservice , p/a Tasveld 14, 3417 XS Montfoort.


Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan tijdschrift365@todaysco.nl of aan Sanoma Media Netherlands B.V., ter attentie van: Klantenservice, p/a Tasveld 14, 3417 XS Montfoort, onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat Sanoma Media zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien Sanoma Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Sanoma Media je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Sanoma Media schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Sanoma Media de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Sanoma Media stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Sanoma Media het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet Sanoma Media verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


Ook geven vele van de websites van Sanoma Media je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.


Aan de hand van cookies kunnen websites van Sanoma Media je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.


Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Sanoma Media maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Sanoma Media gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen website van Sanoma Media bezoekt. Tot slot maakt Sanoma Media gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op Sanoma Media websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer je voor de elfde dag contact maakt met een Sanoma Media website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.


Indien je niet wil dat advertenties worden geoptimaliseerd, klik dan hier om een 'niet volgen cookie' op je computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers, dien je deze handeling voor iedere computer te herhalen.


Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van Sanoma Media geen gebruik kunt maken.


Zoals reeds eerder vermeld kan Sanoma Media persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Sanoma Media of haar groepsmaatschappijen, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van Sanoma Media advertenties op websites van Sanoma Media. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Sanoma Media geplaatste cookies.


Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Sanoma Media je naar het "help'' menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Sanoma Media op Sanoma Media websites advertenties presenteren.

Doorgifte derde landen
De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op websites van Sanoma Media bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt Sanoma Media locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de 'safe harbor' privacy regelgeving.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Sanoma Media behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Sanoma Media adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Sanoma Media wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.


Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 december 2011.